Skip to main content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Refstep Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 29.1.2021. Viimeisin muutos 30.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Refstep Oy (Y-tunnus 2561737-3), Sällintie 2, 04500 Kellokoski

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jani Kääriäinen, info@refstep.fi, +358 40 588 0879

3. Rekisterin nimi

Refstep Oy:n asiakasrekisteri 

Refstep Oy:n markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Resftep Oy:n markkinointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • yritys
 • sähköpostiosoite
 • henkilön itsensä valitsema kiinnostuksenkohde: kauppias, huolto, suunnittelu

Näistä tiedoista ainoastaan sähköpostiosoite on pakollinen.

Refstep Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 • laskutus- ja toimitusosoite
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin/tuotteisiin liittyvät tarvittavat tiedot

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti  ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisteröity voi itse pyytää tietojensa poistoa milloin tahansa (lisätietoa kohdassa 10.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, uutiskirjetilauksen rekisteröinnistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa vapaaehtoisesti tietojaan.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tarkista evästekäytännöt ja niiden luovutustiedot erikseen kohdasta 11.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet ja niiden käyttö

Refstep Oy:n verkkosivut käyttävät lisäksi evästeitä. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt tämän käytännön ja annat suostumuksesi evästeiden käyttöön.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeisiin tallennetaan tietoa käyttäjän käyttäytymisestä verkkosivulla. Kun käyttäjä palaa sivulle myöhemmin, selain lähettää sivulle takaisin sille kuuluvat evästeet. Evästeiden avulla sivu tunnistaa käyttäjän ja hyödyntää edellisten istuntojen aikana kerättyä tietoa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, yritys ja sähköpostiosoite. Sivustolla on vain ne tiedot, jotka käyttäjä on itse antanut. Sivusto ei voi esimerkiksi päätellä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei sitä ole syötetty. Sivusto ei pääse käsiksi muihin tietokoneelta löytyviin tietoihin. 

Refstep Oy:n sivusto käyttää omia ja kolmannen osapuolen (Google Inc) evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttäjän tunnistamiseen tämän vieraillessa sivulla
 • Analytiikkaan ja käyttäjätietojen keräämiseen Google Analytics -työkalujen avulla

Google Analytics -palvelu on kolmannen osapuolen, Google Inc:in, tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jota käytetään verkkosivun käytön analysointiin ja tilastojen tuottamiseen. Google Analytics kerää sivustolla kävijöistä tietoja evästetiedostojen avulla, jotta verkkosivun toimintaa voidaan analysoida ja parantaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi mitä kautta käyttäjä on löytänyt sivustolle ja miten hän toimii sivustolla. Google tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja, eli se ei yhdistä kerättyjä tietoja yksittäiseen henkilöön. Google Analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille.

Voit estää Google Analyticsin keräämien evästetietojen käsittelyn Googlen toimesta tästä. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa tästä.